INFORMACJA o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ełku z zakresu prawa pracy (1 ławnik) i do Sądu Rejonowego w Olecku (2 ławników). Termin zgłaszania upływa z dniem 30 czerwca 2019 r. Z uwagi na to, że 30 czerwca przypada w niedzielę – termin przedłuża się do 1 lipca 2019 r.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na następujących zasadach:

I.  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

II. Ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa,
 10. osoby będące ławnikami w innym sądzie.

III. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

IV. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

V. Kandydatów na ławników można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2019 r. (termin przedłużony do dnia 1 lipca 2019r.) w Urzędzie Miejskim w Gołdapi - pokój nr 4.

VI. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można pobrać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi pokój nr 4 (Biuro Rady Miejskiej). Dokumenty dostępne są do pobrania również w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: www.goldap.pl

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późń. zm.). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz.693).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz pod nr tel. (87) 615 60 50.

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

                                                                       (-) Wojciech Hołdyński

/files/files/INFORMACJA%281%29.pdf

WZORY DOKUMENTÓW:

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYTATA NA ŁAWNIKA:

/files/files/ZGLOSZENIE.rtf

/files/files/ZGLOSZENIE.pdf

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe:

/files/files/Oswiadczenie_postepowanie.docx

/files/files/Oswiadczenie_postepowanie.pdf

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona:

/files/files/Oswiadzenie_wladza_rodzicielska.docx

/files/files/Oswiadzenie_wladza_rodzicielska.pdf

Lista osób popierających kandydata na ławnika:

/files/files/Lista_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnika.doc

/files/files/Lista_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnika.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 19-06-2019 9:59:56