Uzupełniający nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach wystąpił do Rady Miejskiej w Gołdapi o dokonanie uzupełniającego wyboru 2 ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Olecku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

1.    Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.).
Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p., tj:

a)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

b)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 

d)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika; 

e)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

2.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

3.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

4.  Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

5.  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4. 

6.  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. 

7.  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

9.  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Zgłoszenie kandydata na ławnika należy składać do Biura Rady Miejskiej w Gołdapi, plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, pok. 4, w godzinach pracy Urzędu. Termin zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających upływa 11 grudnia 2023 roku o godz. 15.15.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

/-/ Wojciech Hołdyński

WZORY DOKUMENTÓW:

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe:

oświadczenie

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA, że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona:

oświadczenie

Lista osob popierających kandydata na ławnika:

Lista osób popierających

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 17-11-2023 12:58:41