Dokumenty do naboru wniosków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022

 

 

Termin składania wniosków: do 18.01.2022 r. 

Wnioskodawca składa Załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie środków finansowych w 2022 r.

 Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami: uprawnienia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i edukacyjne oraz scenariusz /e zajęć profilaktycznych dotyczący/e zadania zawartego we wniosku.

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 04-01-2022 15:14:33
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 20-05-2022 14:39:41