Dokumenty do naboru wniosków w ramach GPPiRPAoPN dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2024

 

Wniosek do Burmistrza Gołdapi o przyznanie środków finansowych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2024 należy złożyć od dnia 20.05.2024 r. do dnia 03.06.2024 r. (w każdym przypadku decyduje data wpływu) do Punktu Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. 

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

- program profilaktyczny/ przygotowany scenariusz zajęć profilaktycznych/ który będzie realizowany w ramach wniosku; (przygotowany przez osobę prowadzącą zajęcia);

- kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje/ uprawnienia (zaświadczenia, certyfikaty) osób, które będą realizować programy profilaktyczne, szkolenia, kursy specjalistyczne, warsztaty, wykłady, seminaria, konferencje, zajęcia informacyjno-edukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, superwizja grupowa, konsultacje merytoryczne lub inne zajęcia edukacyjne w ramach zadania.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2024 r. 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 01-02-2024 12:28:27
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 17-05-2024 13:42:13