Zarządzenie Nr 2186/I/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zasad ubiegania się o środki finansowe na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2024

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 01-02-2024 12:34:20