Wzór oferty - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08. 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. p. 1300)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w spawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1300

Wzory dokumentów dotyczące realizacji zadań publicznych dostępne są do pobrania na stronie: http://pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 12-12-2016 11:04:35
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 21-12-2016 10:51:47