Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.

W celu podpisania umowy, uprzejmie prosimy organizacje, które otrzymały dotacje o dostarczenie do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi w terminie do 16.02.2017 r.:

- Informacji zawierającej: 1) nazwę banku i numer rachunku bankowego organizacji, 2) PESEL osób upoważnionych do podpisania umowy, 3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby wyznaczonej ze strony organizacji do kontaktów roboczych (dotyczy wszystkich organizacji).

- Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru poświadczoną za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji w organizacji (dotyczy organizacji, które nie złożyły w/w dokumentu wraz z ofertą w procedurze konkursowej).

Organizacje, które otrzymały dotację niższą od wnioskowanej kwoty, zobowiązane są złożyć:

- Zaktualizowany opis poszczególnych działań/ harmonogram realizacji zadania.

- Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania.

 

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 10-02-2017 8:48:54