Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert.

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciami otwartych konkursów ofert na realizację
w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2018 roku.

W celu podpisania umowy, uprzejmie prosimy organizacje, którym przyznano dotacje o dostarczenie w terminie do 31.01.2018 r. do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi informacji zawierającej:

1) nazwę banku i numer rachunku bankowego organizacji,

2) PESEL osób upoważnionych do podpisania umowy,

3) imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby wyznaczonej ze strony organizacji do kontaktów roboczych.

Organizacje, które otrzymały dotację niższą od wnioskowanej kwoty zobowiązane są dodatkowo złożyć:

- Zaktualizowany opis poszczególnych działań/ harmonogram realizacji zadania.

- Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania.

 

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 24-01-2018 10:56:05