Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 15-05-2018 8:09:59