Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 24-04-2020 13:05:32