Zarządzenie nr 1772/I/2023 Burmistrza Gołdapi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (rozwój turystyki)

ZARZĄDZENIE NR 1772/I/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXI/450/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządza się co następuje:

 

§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Gminy Gołdap w 2023 roku z zakresu: rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

2. Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Załącznik nr 2 do zarządzenia stanowi oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

§2. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi www.goldap.pl.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

(-) Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Damian Dzięcioł
Data utworzenia: 17-01-2023 14:45:29
Autor edycji: Damian Dzięcioł
Data edycji: 17-01-2023 14:46:45