Zarządzenie nr 1774/I/2023 Burmistrza Gołdapi w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 1774/I/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2023 roku

 

na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022, poz. 1327, z późn. zm.), na podstawie uchwały nr LXI/450/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam co następuje: 

 

§1.

Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych w 2023 roku na realizację zadań ujętych w § 7 ust. 1 Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, stanowiącego załącznik do uchwały nr LXI/450/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 z zakresu:

a) rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi,

b) pomoc materialna dla uczniów i studentów,

c) wypoczynek dzieci i młodzieży,

d) organizacja spotkań edukacyjnych,

e) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw,

f) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

h) rozwój sportu,

i) promocja i organizacja wolontariatu,

j) ratownictwo wodne,

k) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1  pkt.1 – 32 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§2.

Komisja Konkursowa zwana dalej ,,Komisją” składa się z następujących osób:

a) Anna Hiszpańska  – przedstawiciel Burmistrza Gołdapi,

b) Aneta Wielgus – przedstawiciel Burmistrza Gołdapi,

c) Anna Jastrzębska – przedstawiciel wskazany przez organizację pozarządową,

d) Urszula Anuszkiewicz – przedstawiciel wskazany przez organizację pozarządową.


§3.

Do osób wchodzących w skład Komisji mają zastosowanie przepisy art. 15 ust. 2f ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2022, poz. 1327, z późn. zm.).

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 

§5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gołdapi 

(-)Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Damian Dzięcioł
Data utworzenia: 17-01-2023 14:47:21