Uchwała Nr LXXXII/573/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 

Uchwała Nr LXXXII/573/2023

Uchwała Nr LXXXII/573/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 11:24:40