Uchwała Nr LXXXII/581/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

Uchwała Nr LXXXII/581/2023

Uchwała Nr LXXXII/581/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 11:52:12