NADANIE NUMERU PESEL

Nazwa sprawy:

NADANIE NUMERU PESEL

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

Wymagane dokumenty

1.  Przy zameldowaniu: analogicznie niezbędne dokumentu do zgłoszenia pobytu stałego/czasowego.

2. Przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego: analogicznie niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku dzieci urodzonych za granicą, posiadających obywatelstwo polskie niezbędny jest polski akt urodzenia.

3. Dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL, zawierający wskazanie podstawy prawnej zobowiązującej wnioskodawcę do posiadania nr PESEL

  • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

  • dokumenty potwierdzające dane w pkt. 3-5 – jeżeli są dostępne (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego)

Opłaty:

Bez opłat.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja ludności

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18 i 19
tel. 87 615 60 36

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie potwierdzenia o nadaniu numeru PESEL.

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

  • Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  • Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego, a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

  • Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

  •  

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 9:54:29
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 11:04:14