UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

Nazwa sprawy:

UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523 ze zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., 346 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.

 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych

 • Wskazanie (we wniosku) podstawy prawnej tj. przepisu prawa, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby i dokumenty potwierdzające ten interes prawny.

 • Ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 • Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika.

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych - 31 zł.

 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł.

 • Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 9:56:05