UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Nazwa sprawy:

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

  • Dowód osobisty. (do wglądu)

Opłaty:

Bez opłat.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia

i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja ludności

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18 i 19
tel. 87 615 60 36

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

  • Udostępnienie rejestru polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego.

  • Wydruk danych zawiera także informacje dodatkowe, o ile informacje takie zostały wprowadzone do rejestru wyborców

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 9:58:25