WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Nazwa sprawy:

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B

  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. (dowód osobisty lub paszport)

  • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem (np. oświadczenie właściciela lokalu, umowa najmu lokalu, umowa o pracę, rachunki dot. przedmiotowego lokalu)

Opłaty:

Bez opłat.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez internet:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18

tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia

i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja ludności

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek - piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie do rejestru wyborców gminy Gołdap.

Odwołanie:

  • Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

  • Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na stwierdzone nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Burmistrza Gołdapi. Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzje w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodująca skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie
    3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 9:59:38