ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Nazwa sprawy:

ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia

 • Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) – w przypadku uzyskania zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu.

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa: 

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł (Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej)

 • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonemu: małżonkowi, wstępnemu (rodzicie, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.)

 • Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą portalu ePuap (poprzez pismo ogólne)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:01:41