WYMELDOWANIE SIĘ Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO

Nazwa sprawy:

WYMELDOWANIE SIĘ Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
I CZASOWEGO

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r., poz. 2484)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., 346 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”

 • Dowód osobisty lub paszport. (do wglądu)

 • W przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu (jeśli potrzebujesz takiego zaświadczenia).

Opłaty:

 • Dokonanie wymeldowania nie podlega opłacie.

 • Zaświadczenie o wymeldowaniu wydawane jest na wniosek – 17 zł

 • Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej.

 • Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez internet:

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja ludności

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:04:21