ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW

Nazwa sprawy:

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (TJ. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r., poz. 2484)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., 346 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”.

 • Potwierdzenie pobytu w lokalu (w formie podpisu na formularzu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu).

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. (do wglądu) Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli potrzebujesz takiego zaświadczenia).

 • Dla obywateli państw członkowskich EU, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej: dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 • Dla członków rodzin państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji szwajcarskiej: ważny dokument podróży, ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

 • Dla pozostałych cudzoziemców: ważny dokument podróży oraz wiza.

 • W przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej:

 • Dokument podróży oraz jeden z wymienionych dokumentów:

 • Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

 • Karta pobytu,

 • "Zgoda na pobyt tolerowany"

 • Zezwolenie na pobyt czasowy,

 • Zezwolenie na pobyt stały,

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:05:57