ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH

Nazwa sprawy:

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r., poz. 2484)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(tj. Dz. U. z 2020 r., 346 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Tradycyjnie w urzędzie:

 • Formularz „zgłoszenie pobytu stałego”.

 • Dowód osobisty lub paszport. (do wglądu)

 • Potwierdzenie pobytu w lokalu (w formie podpisu na formularzu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu).

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. (do wglądu) Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

Elektronicznie przez portal ePuap:

 • Dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

 • Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza również dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów .

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia zameldowania, w formie, o której mowa w art. 33 § 2 k.p.a. (Pełnomocnictwo musi być w formie dokumentu elektronicznego)

Opłaty:

Bez opłat.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez internet:

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja ludności

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie wniosku o zameldowanie na pobyt stały.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 • Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 • Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 • Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:11:53