ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nazwa sprawy:

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r., poz. 2484)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

  • Ustawa z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., 346 ze zm.)

Wymagane dokumenty

  • Formularz „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.

  • Dowód osobisty lub paszport. (do wglądu).

  • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

Opłaty:

Bez opłat.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez internet:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-wyjazd-za-granice#scenariusz-przez-internet

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja ludności

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18 i 19
tel. 87 615 60 36

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie wniosku zgłoszenia wyjazdu poza granice RP.

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:15:00