WYDAWANIE WIELOJĘZYCZNYCH FORMULARZY

Nazwa sprawy:

WIELOJĘZYCZNE FORMULARZE

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. U. z 2016 r., poz. 200.1)

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 860)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu.

 • Dowód osobisty lub paszport. (do wglądu)

 • Oryginał zaświadczenia o zameldowaniu, jeżeli zostało wydane wcześniej.

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa

Opłaty:

 • Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza - 17 zł

 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonemu: małżonkowi, wstępnemu (rodzicie, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.)

 • Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą portalu ePuap (poprzez pismo ogólne)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:20:30