Zarządzenie Nr 2103/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów

Zarządzenie Nr 2103/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

  1. Ogłosić ustne przetargi ograniczone na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod uprawy rolne, zagospodarowanie zielenią, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Ustalić cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego, za grunt przeznaczony pod uprawy rolne w wysokości 0,10 zł/m2, za grunt przeznaczony pod tereny zielone 0,50 zł/m2.
  3. Stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

 

§ 2.

 

Przetarg przeprowadzić z odpowiednim zastosowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2021r., poz.2213).

 

§ 3.

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Beata Kołakowska                                                - przewodniczący

2. Magda Kuliś                                                          - zastępca przewodniczącego

3. Karolina Burba                                                      - członek

4. Anita Germaniuk                                                   - członek

5. Renata Sojkowska                                                 - członek 

 

§ 4.

 

Do prawidłowego przeprowadzenia przetargu niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków ww. komisji w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

 

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 14-11-2023 10:18:46