Zarządzenie Nr 2104/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 2104/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gminne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do  niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie internetowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Gołdapi

 

Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 14-11-2023 10:41:21