Zarządzenie Nr 2106/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 2106/XI/2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

            Na  podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisje egzaminacyjne nauczycielom ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

Pani Barbarze Trzaska  – nauczycielowi wychowania przedszkolnego,

zatrudnionemu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

1.  Anna Podciborska - przewodnicząca komisji (przedstawiciel organu prowadzącego)

2.  Elżbieta Koncewicz - członek (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny)

3.  Leszek Retel - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)

4.  Barbara Zyskowska - Sodol - członek (ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEiN)

5.  Ewa Wychorska - członek (ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEiN)

Pani Joannie Dobrzyńskie – nauczycielowi wychowania przedszkolnego,

zatrudnionemu w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

1.  Anna Podciborska - przewodnicząca komisji (przedstawiciel organu prowadzącego)

2.  Elżbieta Koncewicz - członek (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny)

3.  Bożena Kalinowska - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)

4.  Barbara Zyskowska - Sodol - członek (ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEiN)

5.  Ewa Wychorska - członek (ekspert z listy ekspertów ustalonej przez MEiN)

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 Burmistrz Gołdapi

                 Tomasz Rafał Luto

 

 

Autor: Karolina Siebert
Data utworzenia: 16-11-2023 13:05:33