Zarządzenie Nr 2128/XII/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gołdap, położonych w obrębach geodezyjnych 0028 Wiłkajcie, 0001 Gołdap 1 na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Zarządzenie Nr 2128/XII/2023

Burmistrza Gołdapi

   z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gołdap, położonych w obrębach geodezyjnych 0028 Wiłkajcie, 0001 Gołdap 1 na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póżn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz § 9 uchwały LXIII/461/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gołdap oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za jednorazowym wynagrodzeniem służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gołdap, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustanowienie służebności przesyłu następuje w związku z lokalizacją, na opisanych w ust. 1  nieruchomościach gruntowych urządzeń w postaci: złącz kablowych ZK-3 i linii kablowych nN.

3. Powierzchnia służebności pod urządzeniami elektroenergetycznymi wynosi 389,88 m2. Przebieg ustanawianej służebności przesyłu wskazano na mapach kolorem czerwonym, stanowiących załączniki od nr 2 do nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego - PGE Dystrybucja S.A.

5. Wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości opisanych w ust. 1 ograniczonym prawem rzeczowym stanowi kwotę 2 628,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

§ 2.

Prawo służebności przesyłu ograniczać się będzie do pasa gruntu o łącznej powierzchni 389,88 m2 i będzie polegało na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń określonych w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonania prac remontowych, eksploatacyjnych i modernizacyjnych na wybudowanych urządzeniach.

§ 3.

Wszelkie koszty związane z ustanowieniem prawa służebności przesyłu ponosi PGE Dystrybucja S.A.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

Burmistrz Gołdapi

                                                                                                      Tomasz Rafał Luto

 

 

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 07-12-2023 7:58:23