Zarządzenie Nr 2238/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę gruntów położonych na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, przeznaczonych pod sezonowe stoiska usług gastronomicznych i rekreacyjnych

Zarządzenie Nr  2238/III/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę gruntów położonych na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, przeznaczonych pod sezonowe stoiska usług gastronomicznych i rekreacyjnych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, przeznaczonych pod sezonowe stoiska usług gastronomicznych i rekreacyjnych.
  2. Ustalić cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za grunty w wysokości 0,43 zł za 1 m2/dobę (brutto – z 23% podatkiem VAT)

                                                           

§ 2.

Przetarg przeprowadzić z odpowiednim zastosowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2021r., poz.2213)

 

§ 3.

Powołać komisję przetargową w składzie:

1.  Beata Kołakowska                                               - przewodniczący

2.  Magda Kuliś                                                         - zastępca przewodniczącego

3.  Karolina Burba                                                     - członek

4.  Dominika Kowalska                                             - członek

5.  Anita Germaniuk                                                  - członek

6.  Renata Sojkowska                                               - członek

 

                                                                § 4.

Do prawidłowego przeprowadzenia przetargu niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków ww. komisji w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Burmistrz  Gołdapi

                                                                                      Tomasz Rafał Luto                    

 

Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 29-03-2024 8:49:45