Zarządzenie Nr 2239/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

          Zarządzenie Nr 2239/III/2024

Burmistrza Gołdapi

              z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i  art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gminne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się w na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie internetowej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                       Burmistrz Gołdapi

                                                                                                       Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 29-03-2024 9:46:33