Zarządzenie Nr 2240/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie Domowi Kultury w Gołdapi nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Grabowo

Zarządzenie Nr 2240/III/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie Domowi Kultury w Gołdapi nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Grabowo

 

       Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz Gołdapi zarządza co następuje:

§ 1.

  1. W Zarządzeniu Nr 920/IV/2010 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 kwietnia 2010 r w sprawie oddania w użyczenie Domowi Kultury w Gołdapi nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Grabowo

§ 1. Otrzymuje brzmienie:

„ § 1 Oddać w użyczenie na czas nieokreślony, Domowi Kultury w Gołdapi nieruchomości położone we wsi Grabowo, w obrębie geodezyjnym Grabowo, oznaczone numerami ewidencyjnymi:

 - udział 72/100 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 134/8, o powierzchni 1914,00 m2, nr księgi wieczystej KW OL1C/00009696/9 zabudowanej budynkiem remizy OSP o powierzchni użytkowej 264,85 m2. Na parterze znajduje się remiza ochotniczej straży pożarnej, a na I piętrze świetlica wiejska. W użyczenie przekazuje się część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 134/8 o powierzchni 1273,00 m2 wraz z udziałem 1/2 w powierzchni wspólnej tj. grunt pod budynkiem remizy i dojście do budynku (197,00 m2) oraz świetlicę wiejską wraz z sanitariatami, zapleczem kuchennym, barkiem, pomieszczeniem gospodarczym, szatnią, tarasem o powierzchni użytkowej 126,63 m2 (w tym udział 1/2 w powierzchni wiatrołapu, kotłowni i pomieszczenia składu opału oraz klatki schodowej prowadzącej do pomieszczenia socjalnego OSP i na I piętro do świetlicy wiejskiej);

- działkę o numerze ewidencyjnym 135/4, o powierzchni 1618,00 m2, nr księgi wieczystej KW OL1C/00039526/6;

- działkę o numerze ewidencyjnym 135/1, o powierzchni 100,00 m2, nr księgi wieczystej KW OL1C/00039526/6.

§ 2.

Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości określić w umowie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              

                                                                       Burmistrz Gołdapi

                                                                                                       Tomasz Rafał Luto

Autor: Magda Kuliś
Data utworzenia: 29-03-2024 10:10:54
Autor edycji: Magda Kuliś
Data edycji: 29-03-2024 10:13:18