Zarządzenie Nr 2246 /IV/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 2246 /IV/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem lokali użytkowych

 

       Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Ogłosić ustne przetargi nieograniczone na oddanie w najem lokali użytkowych z przeznaczeniem pod cele usługowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Ustalić cenę wywoławczą czynszu najmu za lokal nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, przeznaczony pod cele usługowe w wysokości 4,50 zł/m2 + podatek VAT.
  3. Ustalić cenę wywoławczą czynszu najmu za lokal nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, przeznaczony pod cele związane z usługami medycznymi w wysokości 2,00 zł/m2 + podatek VAT.

§ 2.

Przetarg przeprowadzić z odpowiednim zastosowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213).

§ 3.

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Magda Zymkowska                                               - przewodniczący

2. Sandra Kardel                                                      - zastępca przewodniczącego

3. Olga Izabela Sadowska                                         - członek

4. Izabela Puziuk                                                      - członek

§ 4.

Do prawidłowego przeprowadzenia przetargu niezbędna jest obecność co najmniej trzech członków ww. komisji w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 5.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz opublikowanie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i w Monitorze Urzędowym.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi              

Tomasz Rafał Luto              

Autor: Sandra Rakowska
Data utworzenia: 12-04-2024 12:30:37
Autor edycji: Sandra Rakowska
Data edycji: 12-04-2024 12:46:27