Zarządzenie Nr 2250/IV/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 878/20, położonej w Gołdapi przy ul. Partyzantów

Zarządzenie Nr 2250/IV/2024

Burmistrza Gołdapi

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 878/20, położonej w Gołdapi przy ul. Partyzantów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 28 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gołdap, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 878/20 o powierzchni 0,0012 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Partyzantów w obrębie ewidencyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00029319/9 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej numerem ewidencyjnym 878/17, celem poprawy warunków jej zagospodarowania.

§ 2. Ustala się cenę nieruchomości w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) – sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      

                                                                                                                            

Burmistrz Gołdapi

   Tomasz Rafał Luto

 

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 17-04-2024 11:03:14