Nabór na stanowisko pracownik socjalny - Ośrodek Pomocy Społecznej

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOŁDAPI

ogłasza nabór na stanowisko

pracownik socjalny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia:

-        w ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

-        na umowę o pracę na czas określony od 01.05.2011 do 31.12.2011r;

-        w pełnym wymiarze czasu pracy;

Wymagania niezbędne:

·        Obywatelstwo polskie.

·        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

·        Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·        Nieposzlakowana opinia.

·        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

·        Wykształcenie: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

·        Staż pracy min. 1 rok

·        Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

·        Umiejętność organizacji pracy własnej.

·        Umiejętność pracy w zespole.

·        Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

·        Umiejętność obsługi komputera.

·        Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość.

·        Komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·        Praca socjalna.

·        Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej.

·        Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczenia z pomocy społecznej oraz wnioskowanie o zakresie i formie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi.

·        Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

·        Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

·        Opracowywanie projektów  w celu pozyskania środków z EFS oraz innych źródeł.

·        Obsługa programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

·        CV,

·        List motywacyjny,

·        Kwestionariusz osobowy,

·        Kserokopie dokumentów potwierdzających:

- wykształcenie,

- zatrudnienie,

- dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia)

·        Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·        Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

·        Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

·        Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

·        Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

·        Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 kwietnia 2011r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (sekretariat pok. 13) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500  Gołdap z dopiskiem „PRACOWNIK SOCJALNY”.

Wyniki wyboru kandydata spełniającego wymogi naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.goldap.pl i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Gołdapi.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 

  files/fck/289/nabor_pracownik_socjalny.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 01-04-2011 14:01:13
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 01-04-2011 14:01:13