Zaświadczenie o stanie cywilnym

Nazwa sprawy:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Podstawa prawna:

Art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawa o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U.2020 poz. 463 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Dowód tożsamości osoby składającej wniosek.

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub na konto, a dowód wpłaty dołącza do wniosku.

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, parter, pok. nr 3, czynna w godz. 8.00 – 14.00. Kasa przyjmuje opłatę skarbową.

Nr konta Urzędu:

 

PKO BP S.A. oddz. Ełk 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

 

Wniosek składa się osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek składa się do wybranego Kierownika USC.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi, pok. 37 i 38 (II piętro Urzędu Miejskiego w Gołdapi) , tel. 87 615 60 22.

Godziny urzędowania

poniedziałek - od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek – od 7.15 do 15.15.

Termin załatwienia sprawy:

 

Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie, nie dłużej niż do 10 dni od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Odwołanie:

 

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi.

Informacje dodatkowe:

 

 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 23-09-2015 10:04:52
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 03-03-2021 9:38:57