Zarządzenie zmieniające Budżet

 

Zarządzenie nr 282 / XI / 2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:

 

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2011:

 

1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 71.858 zł

 

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2011:

 

1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 71.858 zł

 

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych 89.035.209,15 zł - zmiany wg załącznika nr 1,

2) plan wydatków budżetowych 97.418.115,15 zł - zmiany wg załącznika nr 2,

3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. zmiany wg załącznika nr 4.

 

§4. Zmniejszyć kwotę środków finansowych zaplanowaną na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego” w rozdz. 71035.

 

§5. Zwiększyć kwotę środków finansowych zaplanowaną na zadanie „Ułożenie kostki na cmentarzu” w rozdziale 71035.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zarzadzenie_nr_13_zalaczniki.xls

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 10-12-2011 11:58:38
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 10-12-2011 11:58:38