XLVIX sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 29.11.2017r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2814%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017-2032

/files/files/FB_1.pdf

2) zmian budżetu Gminy Gołdap w 2017 roku

/files/files/FB_2.pdf

3) zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

/files/files/FB_3.pdf

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

/files/files/FB_4.pdf

5) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

/files/files/FB_5.pdf

6) zmnieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap

/files/files/SG.pdf

7) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

/files/files/WIK_1.pdf

8) uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi na lata 2018-2020"

/files/files/WIK_4.pdf

9) zmnieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

/files/files/WIK_2.pdf

10) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skocze na lata 2017-2022

/files/files/WIK_3.pdf

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską

/files/files/GPO.pdf

12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kopernika w Gołdapi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

/files/files/OPR_1%283%29.pdf

13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

/files/files/OPR_2%283%29.pdf

14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3  im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

/files/files/OPR_3%283%29.pdf

15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pogorzeli w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pogorzeli

/files/files/OPR_4%283%29.pdf

16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Grabowie w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki oraz Samorządowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Kajki w Grabowie

/files/files/OPR_5%283%29.pdf

17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w osmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

/files/files/OPR_6%283%29.pdf

18) przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Gołdap"

/files/files/BP_1.pdf

19) uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi

/files/files/BR_3.pdf

20) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Gołdapi lub odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Gołdapi

/files/files/BR_1.pdf

/files/files/BR_2.pdf

 

Informacja nt. podmiotów, w których realizowane będą kontrolowane prace na cele społecznie użyteczne

/files/files/Informacja%281%29.pdf

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-11-2017 14:40:40
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 22-11-2017 14:41:06