XXX sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 24.11.2020 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/porz%C4%85dek%20sesji%20XXX.pdf

/files/files/porz%C4%85dek%20sesji%20XXX.doc

Projekty uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036;

/files/files/Projekt%20WPF%20A%20utopoprawka%2016.11.2020%281%29.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku;

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20Autopoprawka%2016.11.2020.pdf

3) przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;

/files/files/program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%281%29.pdf

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwaly%20wsp%C3%B3%C5%82praca%281%29.pdf

/files/files/program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%281%29.doc

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwaly%281%29.doc

4) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołdap;

/files/files/projekt-%20zasady%20wynajmowania%20lokali%20gminnych%281%29.pdf

/files/files/projekt-%20zasady%20wynajmowania%20lokali%20gminnych%281%29.docx

/files/files/uzasadnienie%20zasady%20gospodarowania%20mieszkaniowym%20zasobem%281%29.pdf

/files/files/uzasadnienie%20zasady%20gospodarowania%20mieszkaniowym%20zasobem%281%29.doc

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap  oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

/files/files/Uchwa%C5%82a_przystanki%281%29.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_przystanki%281%29.odt

6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap”;

/files/files/uchwa%C5%82a%20dostarczanie%20wody%281%29.pdf

/files/files/uzasadnienie%20dostarczanie%20wody%281%29.pdf

/files/files/Regulamin%20dostarczania%20wody%20i%20odprowadzania%20%C5%9Bciek%C3%B3w%2010%202020%281%29.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20dostarczanie%20wody%281%29.docx

/files/files/uzasadnienie%20dostarczanie%20wody%281%29.docx

/files/files/Regulamin%20dostarczania%20wody%20i%20odprowadzania%20%C5%9Bciek%C3%B3w%2010%202020%281%29.doc

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20sk%C5%82ad%20KSWiP.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 16-11-2020 17:27:52