ogłoszenie o zamówieniu na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.opsgoldap.com.pl


Gołdap: organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi
Numer ogłoszenia: 117158 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi , ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 615 04 81, faks 87 615 38 35.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsgoldap.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, w ramach projektu pt.: Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, obejmujących następujące zagadnienia: 1. Spotkanie z fryzjerem i kosmetyczką- 1,5 godziny warsztatu wewnętrznej odbudowy przez zmianę wizerunku - maj, czerwiec 2014 r. ( jak dbać o cerę, włosy, sposoby wykonania makijażu, sposób dobierania fryzury itp.) - grupa 19 osób; 2. Spotkanie z policjantem - 1,5 godziny spotkania - wrzesień 2014r. (przekazanie informacji o prawach osób dotkniętych przestępstwem, obowiązkach służb, którym przekazano informację o dokonaniu przestępstwa, procedurach składania zawiadomień, itp.) - grupa 19 osób. 3. Spotkanie z dietetykiem - 1,5 godziny spotkania - wrzesień 2014r. (zasady dobrego żywienia dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych, osób dorosłych, itp.) - grupa 19 osób. 4. Spotkanie z liderem Klubu Pracy PUP - 2 godziny spotkania - maj, czerwiec 2014r. - grupa 19 osób. 5. Spotkanie z fryzjerem i kosmetyczką - 6 godzin warsztatu wewnętrznej odbudowy przez zmianę wizerunku - wrzesień 2014 r. ( jak dbać o cerę, włosy, sposoby wykonania makijażu, sposób dobierania fryzury itp.) - grupa 11 osób. 6. Warsztaty zawodowe - Mam pomysł na, ABC przedsiębiorczości - 20 godzin warsztatów - wrzesień, październik, listopad 2014 r. - grupa 11 osób. 7. Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej lub wiosce tematycznej - wyjazd na cały dzień- wrzesień, październik 2014 r. (zasady tworzenia spółdzielni socjalnych, wiosek tematycznych, finansowanie, rozliczenia, zasady funkcjonowania) - grupa 11 osób. 8. Doradztwo zawodowe - 9 godzin zajęć grupowych - maj, czerwiec 2014r. (opracowanie dokumentacji aplikacyjnych, ścieżka kariery, aktywność na rynku pracy, samozapoznanie na rynku pracy, autoprezentacja, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, przygotowanie do pracy wolontarystycznej)- grupa 11 osób. 9. Szkolenie grupowe Zarządzanie czasem i budżetem - 24 godziny zajęć grupowych - wrzesień, październik, listopad 2014 r. (praktyczna nauka gospodarowania dostępnymi zasobami; nauka racjonalnego planowania wydatków i oszczędzanie; przedstawienie psychologii wyboru, czyli zakupy codzienne i okazyjne; negocjacje w codziennych sprawach i zakupach, czyli czy promocja to faktyczna okazja?; asertywność w kontaktach, czyli jak odmówić handlowcowi gdy rozum mówi nie, a emocje tak; kredyty - niezbędne informacje - grupa 11 osób. 10. Szkolenie grupowe Efektywna nauka - czyli naucz się jak się uczyć - 24 godziny zajęć grupowych - wrzesień, październik, listopad 2014r. (Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwinąć ich potencjał, poprzez potraktowanie tematu efektywnej nauki kompleksowo. Szkolenie łączy w sobie elementy związane z motywacją, technikami pamięciowymi, umiejętnościami planowania oraz gotowością do zmiany - grupa 11 osób. 11. Indywidualne doradztwo zawodowe - 12 godzin dla każdego uczestnika (30osób)- maj, czerwiec 2014r. (nauka pisania CV, listu motywacyjnego, badanie indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestnika, indywidualna diagnoza uczestnika do OPS) 12. Wykład prozdrowotny dla kobiet, na temat higieny i zdrowego stylu życia oraz profilaktyka raka piersi - 4 godziny wykładu dla 24 kobiet - październik 2014r. 13. Wykład prozdrowotny dla mężczyzn, na temat higieny i zdrowego stylu życia oraz profilaktyka raka prostaty -2godziny wykładu dla 6 mężczyzn - październik 2014r. Szczegółowe zestawienie tabelaryczne szkoleń określone zostało w załączniku nr 8 do SIWZ Zajęciami szkoleniowymi objętych zostanie 30 osób: 24 kobiety i 6 mężczyzn, w tym co najmniej 9 osób z terenów wiejskich. 1. Wykonawca zapewni przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem (min.: kawa, herbata, ciastka, woda mineralna) 2. Wykonawca zapewni ciepły posiłek, jeżeli szkolenie trwa 8 godzin. 3. Wykonawca zapewnia uczestnikom: materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, segregator; zapewnia pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Materiały szkoleniowe, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność uczestnika kursu winny być przekazane za pokwitowaniem. 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić kartę szkolenia do akceptacji Zamawiającego, zawierającą: a) program szkolenia: - nazwa i zakres szkolenia, - czas trwania i sposób realizacji szkolenia, - cele szkolenia - harmonogram szkoleń b) dodatkowe materiały i załączniki: - miejsce realizacji szkolenia, - wyposażenie techniczne, - materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia, - kadra szkoląca, Program szkolenia winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez służby publiczne zatrudnienia na rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315 z 2007 r.), a także musi uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 z 2006 r.) 5. Wykonawca zapewnia transport uczestników na szkolenie z miejsca ich zamieszkania do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania. Wykaz miejscowości, liczba uczestników szkoleń i odległość w kilometrach od Gołdapi stanowi załącznik nr 6. 6. Wykonawca musi zapewnić w czasie szkoleń warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 7. Wykonawca zobowiązany będzie do promocji projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym informowania beneficjentów o pochodzeniu środków z którego współfinansowany jest przedmiot zamówienia. 8. Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie i certyfikat (opatrzony odpowiednim logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) potwierdzające ukończenie szkolenia. 9. Wykonawca będzie na bieżąco informował OPS w Gołdapi o trudnościach związanych z prowadzeniem szkoleń, o nieusprawiedliwionej absencji uczestników szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych. 11. Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną w trakcie prowadzonych zajęć, którą po zakończeniu szkoleń dostarczy Zamawiającemu. 12. Wykonawca po zakończeniu zajęć dostarczy do OPS zaświadczenia i certyfikaty wszystkich uczestników szkoleń. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do rejestracji szkolenia na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl 14. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi posiadać zaświadczenie z właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru instytucji szkolących 15. Zamawiający nie przewiduje zaliczek oraz płatności częściowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie, a oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie, a oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał co najmniej, że: - dysponuje co najmniej 6 osobami, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia oraz posiadają wykształcenie wyższe oraz legitymują się doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: uczestniczyły lub prowadziły co najmniej 3 szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wymaga się by Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić zamawiającemu w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie, a oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opsgoldap.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, I piętro - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt pt.: Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


 

files/fck/289/SIWZ_07_04_2014_r_.pdf

files/fck/289/zalaczniki_od_nr_1_do_nr_4.doc

files/fck/289/zalacznik_nr_5_-_wzor_umowy.pdf

files/fck/289/Zalacznik_nr_6_-_Wykaz_miejscowosci_z_ktorych_pochodza_uczestnicy_szkolen.pdf

files/fck/289/zalacznik_nr_7_-_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc

files/fck/289/Zalacznik_nr_8_-_Szczegolowe_tabelatyczne_zestawienie_szkolen.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 07-04-2014 15:31:18
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 07-04-2014 15:31:18