Program wychowawczy

  

 PROGRAM  WYCHOWAWCZY

 

 

 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

 W  GOŁDAPI
 

 

 

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą prawną, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie

z obowiązującą podstawą prawną, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

·        GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ:

1.     Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.

2.     Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

3.     Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym

a przedszkolnym.

 

 

·        CELE OPERACYJNE:

1.     Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.

Dziecko 3 letnie

- używa form grzecznościowych

- rozumie polecenia nauczycielki

- szanuje zabawki i odkłada je na miejsce, rozróżnia pojęcia ,,to moje – to nie moje”

- uczy się wykonywać określone czynności samoobsługowe i porządkowe

 

Dziecko 4 letnie

- wzajemnie uznaje prawo do zabawy, przestrzega umów dotyczących korzystania ze wspólnych zabawek

- dokładnie wykonuje podejmowane czynności i zadania

- szanuje pracę swoją i kolegów

- rozwiązuje sytuacje konfliktowe bez agresji

- wzajemnie pomaga sobie w prostych czynnościach

- potrafi opiekować się nowymi kolegami w grupie

 

Dziecko 5 letnie

- dba o sprzęt i zabawki, rozumie pojęcie wspólna własność i konsekwencje niewłaściwego użytkowania zabawek

- przestrzega zwyczajów zgodnego współdziałania

- nawiązuje serdeczne stosunki z kolegami

- stara się dokonywać samooceny

- podejmuje próby kontrolowania swoich zachowań

- wie kiedy i komu można podawać informacje o sobie

2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

Dziecko 3 letnie

- Jego zachowanie sprzyja porządku w otoczeniu

- dowiaduje się o swoich prawach bycia wysłuchanym, do wyboru zabawy i uczestniczenia w niej

- poznaje postawy przeciwstawne dobry - zły

Dziecko 4 letnie

- przeciwstawia się złemu traktowaniu fizycznemu i psychicznemu ze strony innych

- ma odpowiedni stosunek do dzieci niepełnosprawnych

- jest wrażliwe na inność

 

 

Dziecko 5 letnie

- uświadamia sobie prawo do wyrażania niezadowolenia, kiedy coś sprawia mu przykrość

- powstrzymuje się od oskarżania innych w błahych sprawach

- rozumie prawo do odmowy uczestnictwa w zabawach i innych czynnościach z rówieśnikami i dorosłymi

- uczy się rozpoznawać dobro i zło

- rozumie zło jakie niesie ze osoba przemoc fizyczna i przeciwstawia się takiej formie rozwiązywania konfliktów

- przyswaja wartości uniwersalne ( szacunek do innych, pracowitość , empatia, koleżeństwo)

3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.

Dziecko 3 letnie

- zwraca się grzecznie w domu , w przedszkolu i na ulicy

- sprzeciwia się przemocy fizycznej ze strony dzieci i dorosłych

- utrwala i wykonuje czynności samoobsługowe w domu

- wzbudza uczucia sympatii dla dobrych ludzi i ich uczynków

Dziecko 4 letnie

- zachowuje się grzecznie w miejscach publicznych

- dostrzega potrzebę pomagania innym ludziom w tym członkom rodziny

- wykazuje serdeczną postawę wobec innych ludzi

 

 

- uczy się  w domu i w przedszkolu tolerancji dla innych ludzi ze względu na swoją inność oraz sam takiej tolerancji oczekuje

Dziecko 5 letnie

- zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych

- nie chwali się bogactwem w przedszkolu i w domu

- nie dokucza dzieciom , które wychowują się w trudniejszych warunkach

- szanuje cudzą godność w domu i w przedszkolu

- udziela pomocy tym , którzy jej potrzebują w domu i w przedszkolu

- przyzwyczaja się do rozwiązywania sporów w domu i w przedszkolu w drodze rozmów , wyjaśnień

- dokonuje oceny własnego zachowania i innych

- przyjmuje postawę przywiązania do tradycji rodzinnych

 

 

 

·        SPODZIEWANE EFEKTY:

      Ukształtowanie dziecka:

·        Empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;

·        Rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;

·        Ceniącego wartości moralne;

·        Tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi;

·        Posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;

·        Znającego swoje prawa i obowiązki;

·        Posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;

·        Rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

 

·        SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 

W  stosunku  do  dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

·        Rozmowy i dyskusje;

·        Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;

·        Czytanie opowiadań związanych z  zachowaniami społecznymi;

·        Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;

·        Stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania;

·        Ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad.

 

W  stosunku  do  rodziców:

·        Zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;

·        Zaopiniowanie programu wychowawczego;

·        Realizowanie programu w domu przez rodziców;

·        Organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;

·        Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 

W  STOSUNKU DO  NAUCZYCIELI:

·        Prowadzenie zajęć koleżeńskich;

·        Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;

·        Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;

·        Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko.

 

·        METODY  PRACY:

·        Zabawy organizowane i spontaniczne, drama;

·        Twórczość plastyczna i artystyczna dzieci;

·        Dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej;

·        Organizacja imprez integracyjnych

 

·        FORMY PRACY:  

·        W małych zespołach;

·        W zespołach z całą grupą;

·        Indywidualnie z dzieckiem.

 

·        EWALUACJA PROGRAMU:

Analiza dokumentacji pedagogicznej:

·        Plany miesięczne, zapisy w dziennikach;

·        Dokumentacja z obserwacji, hospitacje diagnozujące;

·        Ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

·        Ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami;

·        Protokoły zebrań z rodzicami;

·        Informacja zwrotna rodziców;

·        Kronika przedszkolna.

 

Prawa i obowiązki przedszkolaka:

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1.     Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2.     Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3.     Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4.     Poszanowania jego godności osobistej;

5.     Poszanowania własności;

6.     Opieki i ochrony;

7.     Partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8.     Akceptacji jego osoby.

 

W naszej placówce wychowanek ma prawo:

1.     Zaspakajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji;

2.     Zdrowego jedzenia;

3.     Zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości;

4.     Badania i odkrywania;

5.     Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;

6.     Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;

7.     Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;

8.     Poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji;

9.     Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

 

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

1.     Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;

2.     Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;

3.     Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;

4.     Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;

5.     Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;

6.     Umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;

7.     Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;

8.     Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;

9.     Nie przeszkadzać odpoczywającym; poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

 

MODEL PRZEDSZKOLAKA:

·        Jest pełny inicjatywy, odważny i samodzielny;

·        Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i wiele talentów;

·        Jest kreatywny i pełny fantazji;

·        Jest przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów;

·        Dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśnienia porażek i sukcesów, ma zrównoważony obraz siebie samego, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości

·        Woli współpracę niż rywalizację

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 09-02-2015 14:09:43
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 09-02-2015 14:24:05