Koncepcja pracy przedszkola

 KONCEPCJA  PRACY

                      PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W  GOŁDAPI 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Utworzona  w 2010r. przez Radę Pedagogiczną

Zatwierdzona przez Radę Rodziców

 

Podstawa prawna:

·        Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w prawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. Nr 168, poz. 1324)

·        Statut Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

 

 

Wstęp

 

Praca naszej placówki opierała się do tej pory na pięcioletnim programie rozwoju w latach 2002/3- 2006/7, na trzyletnim programie rozwoju w latach 2007/8 – 2009/10.

Koncepcja, która powstała jest wynikiem ewaluacji wcześniejszych programów, wniosków z analizy ich realizacji, opinii  nauczycieli i rodziców. Zespół do spraw planowania biorąc powyższe pod uwagę określił słabe i mocne strony naszej placówki i opracował kierunki dalszego rozwoju.

 

We wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola realizowane są cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi  wyżej wymienione cele realizuje poprzez wybrane przez Radę Pedagogiczną programy wych. przedszkolnego oraz inne programy ( własne, profilaktyczne, itp.).

Koncepcja pracy naszej placówki opiera się głównie na ogólnopolskim programie ,,Optymistyczne przedszkole”. Autorkami tego programu są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot.

Celem programu jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego wychowanka, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym.

Program ,,Optymistyczne przedszkole” może pomóc rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradności, optymizmu i samodzielności. Dzięki temu dziecko będzie odporne na zjawisko wyuczonej bezradności i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia.

Wszystko co robimy w naszym Przedszkolu ma służyć dziecku.

 

                                    AKTUALNY  STAN  PRZEDSZKOLA

                                              ( Gdzie jesteśmy?)

 

Podstawowe informacje o przedszkolu:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi to budynek wolnostojący. Wybudowany w 1985r. z przeznaczeniem na przedszkole 5-oddziałowe.

Obecnie przeprowadzana jest modernizacja budynku – trwa remont kuchni i jej zaplecza, remont 2 sal, przybędą nam 2 łazienki oraz 2 nowe sale do zajęć na II piętrze. Przedszkole, które do tej pory posiadało 6 oddziałów i miało 150 miejsc, po wakacjach 2010r. będzie rozbudowane  do 8 oddziałów i pomieści 200 dzieci.

Przedszkole jest jedynym przedszkolem samorządowym w mieście.

 

Pracownicy Przedszkola:

Od 1.09.2010r. -  16 nauczycieli: 9 dyplomowanych, 2 mianowanych, 1 kontraktowy, 4 stażystów

Pracownicy administracji –  intendent,  sekretarka

Pracownicy obsługi – 8 woźnych, 3 pomoce wychowawczyń, 1 konserwator, szef kuchni i 2 pomoce kuchenne

 

Infrastruktura:

Posiadamy: zmieniony dach, wymienione wszystkie okna, wyremontowane wszystkie łazienki, wyremontowaną i doskonale doposażoną kuchnię, wyremontowane sale zajęć oprócz jednej.

Plac zabaw: 2 piaskownice, 2 duże urządzenia, 3 sprężynowce oraz 4 ,,stare” urządzenia.

Najważniejsze potrzeby: docieplenie budynku i nowa elewacja, zmiana infrastruktury wokół budynku ( wyłożenie ciągów komunikacyjnych kostką brukową, poszerzenie bramy wjazdowej, zmiana ogrodzenia, doposażanie placu zabaw w nowy sprzęt.

 

                     GŁÓWNE  KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

                                      ( Dokąd zmierzamy?)

                 

WIZJA  PRZEDSZKOLA:

·        Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

·        Praca przedszkola ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój dzieci. Rozwijamy u dzieci ich talenty i zainteresowania.

·        Wychowujemy optymistów, przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

·        Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

·        Wszyscy przestrzegają praw  dzieci, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 

 

MISJA  PRZEDSZKOLA:

 

„  W naszym Przedszkolu jest wesoło,

    w naszym Przedszkolu każde dziecko śmieje się do dziecka

    a uśmiech naszych dzieci toczy się jak piłeczka”

 

 

                          MODEL ABSOLWENTA:

 

·        Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje  słabości.

·        Jest przygotowany do roli ucznia.

·        Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej   przyrody.

·        Jest otwarty na świat i ludzi.

·        Odróżnia dobro od zła.

·        Dostrzega potrzeby własne i innych.

·        Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.

·        Ma pozytywny obraz samego siebie.

·        Ma świadomość własnej tożsamości.

·        Jest komunikatywny.

·        Nie boi się wyrażać własnych opinii.

·        Dąży do rozwiązywania problemów.

·        Przestrzega  podstawowych wartości.

·        Czuje się Polakiem i Europejczykiem.

·        Okazuje szacunek innym ludziom.

·        Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.

·        Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola.

·        Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

·        Pomaga innym

·        Ma cechy optymistycznego przedszkolaka.

 

                       CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

1.     Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktu ze sztuką.

2.     Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, a także sfery najbliższego rozwoju.

3.     Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwości.

4.     Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola i efektywne angażowanie ich do realizacji zadań określonych w koncepcji.

5.     Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania i edukacji.

6.     Organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji.

7.     Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

8.     Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka.

9.     Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

 

                                   WEDŁUG KONCEPCJI:

 NAUCZYCIEL:

1.     Zaangażowany w pracę przedszkola.

2.     Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.

3.     Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.

4.     Doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności.

5.     Wzbogaca warsztat pracy.

6.     Stosuje nowoczesne metody pracy.

7.     Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

8.     Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny.

9.     Współdziała z zespołem.

 

 


RODZIC:

1.     Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka.

2.     Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola.

3.     Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola.

4.     Jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

                                                    PRACA  Z  DZIEĆMI:

1.     Adaptacja dziecka w przedszkolu

2.     Diagnozowanie umiejętności, potrzeb  poprzez obserwację dzieci w różnych sytuacjach

3.     Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci

4.     Uczenie dzieci wyrażania uczuć

5.     Rozwijanie optymistycznych cech charakteru

6.     Wprowadzenie innowacji pedagogicznej

7.     Udzielanie dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej

8.     Wzbogacanie zajęć dodatkowych.

9.     Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

                                                    WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

1.     Włączanie rodziców w działania przedszkola

2.     Szukanie nowych, lepszych sposobów komunikowania się

3.     Włączanie rodziców w działania Optymistycznych rodziców

4.     Wolontariat rodziców na zajęciach

 

 

                                WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:

 

1.     Pozyskiwanie ,,optymistycznych sojuszników”

2.     Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska

3.     Promocja placówki w środowisku.

4.     Kultywowanie tradycji przedszkola.

5.     Rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

                                   W  ZAKRESIE  BAZY:

1.     Ocieplenie budynku i wykonanie elewacji

2.     Wykonanie nowej infrastruktury wokół budynku ( kostka brukowa, bramy, ogrodzenie, itp.)

3.     Stopniowe doposażanie placu zabaw

4.     Tablica multimedialna

Roczny plan przedszkola winien być spójny z przyjętą koncepcją.
Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 10-02-2015 9:17:20
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 10-02-2015 9:18:12