INFORMACJA o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

 

Informacja

Informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ełku

z zakresu prawa pracy ( 2 ławników ) i do Sądu Rejonowego w Olecku ( 2 ławników ) do dnia 30 czerwca 2015 roku, pokój nr 4 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na następujących zasadach:

I. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 1. Ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu i województwa,

 10. osoby będące ławnikami w innym sądzie,

 1. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby

  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego,

  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

  5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

  6) listę osób, zawierającą imię (imiona) , nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

  7) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

  8) dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt.5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 2. Kandydatów na ławników zgłaszają radom prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje zawodowe i społeczne, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 3. Kandydatów na ławników można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Gołdapi pokój nr 4.

 4. Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można pobrać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi pokój nr 4 (Biuro Rady Miejskiej). Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: www.goldap.pl

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2015r. poz.133 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.06.2011r. w/s szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz.693 z 2011 )

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz pod nr 87 615 60 50.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

(-) Andrzej Pianka

 

Załączniki do pobrania:

files/fck/597/Lista_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnika.odt

files/fck/597/karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika-1.rtf

files/fck/597/wzory_2_oswiadczen.doc

files/fck/597/formularz_krk_osoba.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 29-05-2015 9:38:54
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 29-05-2015 9:38:54