Dokumenty do naboru wniosków w ramach GPPiRPAoPN dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023

 

Wniosek do Burmistrza Gołdapi o przyznanie środków finansowych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023 należy złożyć od dnia 17.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r. (w każdym przypadku decyduje data wpływu) do Punktu Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi lub przesłać skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres: pom@goldap.pl

Termin rozpoczęcia realizacji zadania nie wcześniej niż od lipca br.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć przygotowany scenariusz zajęć profilaktycznych/ program profilaktyczny dotyczący realizacji zadania oraz kopie dokumentów potwierdzające uprawnienia i/lub doświadczenie osób prowadzących zajęcia edukacyjne i profilaktyczne (min. 3).

 

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 13-01-2023 15:02:19
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 15-05-2023 15:56:57