WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM (DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ) - POSTĘPOWANIE O WYMELDOWANIE

Nazwa sprawy:

WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM (DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ) - POSTĘPOWANIE O WYMELDOWANIE

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 • Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

 • Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Opłaty:

Opłata skarbowa: 

 • za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł (za każdą ze stron postępowania)

 • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonemu: małżonkowi, wstępnemu (rodzicie, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.)

 • Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą portalu ePuap (poprzez pismo ogólne)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:03:00