ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW

Nazwa sprawy:

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r., poz. 2484)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., 346 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Formularz „zgłoszenie pobytu stałego”.

 • Potwierdzenie pobytu w lokalu (w formie podpisu na formularzu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu).

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. (do wglądu) Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.

 • Dla obywateli państw członkowskich EU, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej: dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 • Dla członków rodzin państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji szwajcarskiej: ważny dokument podróży, ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

 • Dla pozostałych cudzoziemców: ważny dokument podróży,

ponadto:

 • Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,

 • „Zgoda na pobyt tolerowany”

 • Zezwolenie na pobyt stały,

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

 • Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Opłaty:

Bez opłat.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja ludności

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 18
tel. 87 615 60 36

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie wniosku o zameldowanie na pobyt stały.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

 • Dla obywateli państw członkowskich EU, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członków ich rodzin: obowiązku meldunkowego należy dopełnić najpóźniej w 30 dniu od dnia przyjazdu do tego miejsca.

 • Dla pozostałych cudzoziemców: obowiązku meldunkowego należy dopełnić najpóźniej czwartego dnia od daty przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce.

 • Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Polski nie przekracza 30 dni.

 • Zameldowanie nie może być dłuższe, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 • Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 • Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 03-03-2021 10:10:10