Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

http://bip.goldap.pl/pl/1227/6519/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-przedmiocie-dokonczenia-budowy-zakladu-przyrodoleczniczego-w-uzdrowisku-goldap.html

 

Ponadto dokumenty zamówienia udostępniane będą również na stronie miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f373360-e466-4a8f-a3fe-59c2cff7d90c

Identyfikator postępowania na miniPortalu  

8f373360-e466-4a8f-a3fe-59c2cff7d90c

Lista załączników do przetargu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SWZ.pdf
 3. SWZ.doc
 4. Załącznik nr 1.1 - Formularz oferty - część 1.docx
 5. Załącznik nr 1.2 - Formularz oferty - część 2.docx
 6. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczeniu z postępowania.doc
 7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
 8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 9. Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 10. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcóww wspólnie ubiegających sie o zamówienie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.docx
 11. Załącznik nr 7- Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.docx
 12. Załącznik nr 8 - Wykaz osób.doc
 13. Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy.docx
 14. Załącznik nr 11 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitaowej.doc
 15. Załącznik nr 12 - Projekt budowlany Zakładu Przyrodoleczniczego; BIOZ.zip
 16. Załącznik nr 12a - Projekt wykonawczy - branży architektonicznej.zip
 17. Załącznik nr 12b - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna.zip
 18. Załącznik nr 12c - Projekt wykonawczy - konstruckcji z drewna klejonego.zip
 19. Załącznik nr 12d - Projekt wykonawczy - branża elektryczna.zip
 20. Załącznik nr 12e - Projekt wykonawczy- branża sanitarna.zip
 21. Załącznik nr 12f - Projekt wykonawczy - technologia basenowa.zip
 22. Załącznik nr 12g - Projekt wykonawczy zagospodarowanie- branża drogowa.zip
 23. Załącznik nr 12h - Projekt wykonawczy wyposażenie.zip
 24. Załącznik nr 12i - Projekt wykonawczy architektura krajobrazu.zip
 25. Załącznik 12j - STWiORB branża architektoniczna.pdf
 26. Załącznik 12k - STWiORB - branża konstrukcyjna.pdf
 27. Załącznik 12l - STWiORB drewno klejone.pdf
 28. Załącznik 12m - STWiORB - branża elektryczna.pdf
 29. Załącznik 12n - STWiORB branża sanitana.pdf
 30. Załącznik 12o - STWiORB technologia basenowa.pdf
 31. Załącznik 12p - STWIiRB -zagospodarowanie- branża drogowa.pdf
 32. Załącznik 12r - STWiORB architektura krajobrazu.pdf
 33. Załącznik 12s - STWiORB wyposażenie.pdf
 34. Załącznik nr 13 - Projekt wykonawczy zamienny uzupełniajacy - konstrukcja.zip
 35. Załącznik nr 14 - Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku.zip
 36. Załącznik nr 15 - Projekt wykonawczy zamienny uzupełniajacy - konstrukcja.zip
 37. Załącznik nr 16 - Projekt wykonawczy zamienny uzupełniajacy - architektura (modyfikacja nr 1 z XII 2021 r.).zip
 38. Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy zamienny uzupełniajacy - architektura (modyfikacja nr 2 z 16.05.2022).zip
 39. Załącznik nr 18 - Projekt wykonawczy uzpełniajacy - instalacje sanitarne wewnętrzne.zip
 40. Załącznik nr 19 - Projekt wykonawczy uzupełniajacy - instalacje sanitarne zewnętrzne.zip
 41. Załącznik nr 20 - Projekt wykonawczy branzy sanitarnej - przyłącze wody solankowej wraz z punktem pomiarowym.zip
 42. Załącznik nr 21 - Projekt wykonawczy zamienny uzupełniajacy - instalacje elektryczne (modyfikacja nr 1 z XII.2021 r.).zip
 43. Załącznik nr 22 - Projekt wykonawczy amienny uzupełniajacy - instalacje elektryczne (modyfikacja R01 z 26.04.2022 r.).zip
 44. Załącznik nr 23 - Kwalifikacje odstępstw I (naniesienie na kopii PB zmian wynikajacych z PW oraz odstępstw wdrozonych na budowie).zip
 45. Załącznik nr 24 - Kwalifikacje odstępstw I - Projekt konstrukcji dachu - Projekt konstrukcji drewnianej.zip
 46. Załącznik nr 25 - Kwalifikacje odstępstw I - Ekspertyza techniczna dotyczaca zmian wykonania podciagów, wykonania otworów jacuzzi.pdf
 47. Załącznik nr 26 - Kwalifikacje odstępstw II z 23.05.2022 r. - do wprowadzenia zgodnie z dokumentacją uzupełniającą.zip
 48. Załącznik nr 27 - STWiORB - część budowlana, instalacje sanitrane i elektryczne.pdf
 49. Załącznik nr 28 - STWiORB - część budowlana, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne (modyfikacja nr 1 z XII.2021 r.).pdf
 50. Załącznik nr 29 - STWiORB - wewnętrzne instalacje sanitarne.pdf
 51. Załącznik nr 30 - STWiORB - zewnętrzne instalacje sanitarne.pdf
 52. Załącznik nr 31 - STWiORB - instalacje elektryczne (modyfikacja nr 1 z XII.2021 r.).pdf
 53. Załącznik nr 32 - Przedmir robót - roboty budowlane.pdf
 54. Załącznik nr 33 - Przedmiar robót - zewnętrzne instalacje sanitrane.pdf
 55. Załącznik nr 34 - Przedmiar robót - wewnętrzne instalacje sanitrane.pdf
 56. Załącznik nr 35 - Przedmiar robót - branża sanitrana - przyłącze wody solankowej.pdf
 57. Załącznik nr 36 - Przedmiar robót - branża elektryczna.pdf
 58. Załącznik nr 37 - Przedmiar robót - branża elektryczna - kosztorys róźnicowy dla rewizji R01.pdf
 59. Załącznik nr 38 - Wykaz podstawowych cech rónowazności użytych urządzeń i materiałów.pdf
 60. Załącznik nr 38 - Wykaz podstawowych cech rónowazności użytych urządzeń i materiałów.doc
Status przetargu:zakończony

Dokumenty:

Ogłoszenie o wyniku postępowania (wynik przetargu)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (wynik przetargu)
Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 15-07-2022 12:52:41
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 02-08-2022 8:56:47