XXIV sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 7.07.2020 r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2844%29.pdf

Raport o stanie Gminy Gołdap za rok 2019

/files/files/Raport-o-stanie-Gminy-Goldap-za-rok-2019%282%29.pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_wotum_zaufania%281%29.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok

/files/files/Sprawozdanie_roczne_-z-_budzetu_2019%281%29.pdf

/files/files/Sprawozdanie_finansowe%282%29.pdf

Uchwała Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium

/files/files/Uchwa%C5%82a_Nr_1_2020_Komisji_Rewizyjnej.pdf

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawach:

1) wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 r.

/files/files/Uchwa%C5%82a_RIO_opinia_wykonanie_bud%C5%BCetu.pdf

2) zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

/files/files/Uchwa%C5%82a_RIO_zaopiniowanie_wniosku_Komisji_Rewizyjnej.pdf

Projekty uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_sprawozdanie.pdf

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2019,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_absolutorium.pdf

3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_WPF%281%29.docx

/files/files/Uzasadnienie_WPF.docx

/files/files/ZAL_1%282%29.pdf

/files/files/ZAL_2%282%29.pdf

AUTOPOPRAWKA:

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_WPF_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/Uzasadnienie_WPF_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/ZAL_1_WPF_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/ZAL_2_WPF_AUTOPOPRAWKA.pdf

4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_zmiany_bud%C5%BCet.docx

/files/files/ZAL_1.xls

/files/files/ZAL_2.xls

/files/files/ZAL_3.xlsx

/files/files/ZAL_4.ods

/files/files/ZAL_5.xlsx

AUTOPOPRAWKA:

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_BUD%C5%BBET_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/ZAL_1_BUD%C5%BBET_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/ZAL_2_BUD%C5%BBET_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/ZAL_3_BUD%C5%BBET_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/ZAL_4_BUD%C5%BBET_AUTOPOPRAWKA.pdf

/files/files/ZAL_5_BUD%C5%BBET_AUTOPOPRAWKA.pdf

5) emisji obligacji komunalnych w 2020 roku,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_emisja_obligacji.pdf

6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_stawki.pdf

7) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołdap,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_wz%C3%B3r_deklaracji.pdf

/files/files/ZAL_1_deklaracja.docx

/files/files/ZAL_2_deklaracja.pdf

8) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_KDR.pdf

9) ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gołdap oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_plan_sieci_szk%C3%B3%C5%82.pdf

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 22-06-2020 19:39:44
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 07-07-2020 15:24:48